Písomná otázka E-0308/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Angažovanie sa EÚ pri prípadnom nahradení zastaralého a medzičasom funkčne zmeneného vysoko prietokového reaktora v Petten (NL) v roku 2016