Vec C-410/06: Žaloba podaná 9. októbra 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika