Návrh rozhodnutie Rady ktorým sa povoľuje Francúzsku a Taliansku, aby uplatňovali opatrenie odchyľujúce sa od článku 3 odsek 1 Šiestej smernice 77/388/EHS o harmonizácii práv členských štátov, ktoré súvisia s daňami z obratu