Spojené veci T-217/99, T-321/00 a T-222/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  13. septembra 2006 – Sinaga/Komisia ( Cukor — Program POSÉIMA — Nariadenie (EHS) č. 1600/92 — Predpokladané bilancie zásobovania Azorských ostrovov cukrom — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Pojem tradičné odosielanie do zvyšku krajín Spoločenstva — Odôvodnenie — Rešpektovanie základných foriem )