Uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. decembra 2004 vo veci T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) proti Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie (Zjavná neprípustnosť — Pojem žalobca, ktorého sa vec osobitne dotýka — GEIE — Platné zmluvy — Práva priemyselného vlastníctva)