Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3853 — Solvay/Fournier) Text s významom pre EHP