Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2006 z  22. decembra 2005 , ktorým sa na rok 2005 stanovuje zoznam Prodcom priemyselných výrobkov, ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91