Komisia/Írsko TITJUR Návrhy generálnej advokátky - Stix-Hackl - 14. septembra 2006. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku. # Verejné zmluvy - Články 43 ES a 49 ES - Smernica 92/50/EHS - Uzavretie verejnej zmluvy s írskym poskytovateľom poštových služieb An Post bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania - Určitý cezhraničný záujem - Transparentnosť. # Vec C-507/03.