/* */

Nariadenie Komisie (ES) č. 1971/2006 z  22. decembra 2006 , ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. januára 2007