/* */

Spoločná pozícia (ES) č. 8/2005 z 29. novembra 2004 prijatá Radou v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s ohľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva