Nariadenie Komisie (ES) č. 339/2006 z 24. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o pravidlá dovozu živého hovädzieho dobytka a výrobkov hovädzieho, ovčieho a kozieho pôvodu Text s významom pre EHP