Rozhodnutie Komisie z 27. júla 2004 schvaľujúce programy implementácie prieskumov moru hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov v členských štátoch v roku 2004 a stanovujúce pravidlá predkladania správ a pravidlá získania finančných príspevkov na implementačné náklady týchto programov zo spoločenstva (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2854) (Pôvodné sú iba texty v nemeckom, francúzskom, holandskom, gréckom, dánskom, fínskom, anglickom, talianskom, švédskom, španielskom a portugalskom jazyku) (Text s významom pre EHP) (2004/630/ES)