2006/391/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/346/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom K(2006) 2058] (Text s významom pre EHP)