2006/502/ES: Rozhodnutie Komisie z 11. mája 2006 , ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2006) 1887 a číslom K(2006) 1887 COR] (Tento text zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 197 z 19. júla 2006, s. 9 ) (Text s významom pre EHP)