2005/661/ES: Rozhodnutie Komisie zo 16. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku [oznámené pod číslom K(2005) 3451] Text s významom pre EHP