Písomná otázka E-4011/06 Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisii. Zákaz tradičného chovu v klietke v EÚ