Vec C-427/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Commissione Tributaria Regionale di Genova z  31. januára 2005 , ktorý súvisí s konaním: Porto Antico di Genova SpA proti Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1