Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (KOM(2006)0226 - C6-0162/2006 - 2006/0073(COD))