ED & F Man Sugar TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Léger - 29. septembra 2005. # ED & F Man Sugar Ltd proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Hamburg - Nemecko. # Poľnohospodárstvo - Nariadenie (EHS) č. 3665/87 - Vývozné náhrady - Uplatnenie sankcie potom, ako rozhodnutie o vrátení náhrady nadobudlo právoplatnosť - Možnosť preskúmania rozhodnutia o uložení sankcie. # Vec C-274/04.