Zaak T-522/19: Arrest van het Gerecht van 23 september 2020 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk BBQ BARBECUE SEASON – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001”]