Дело T-522/19: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BBQ BARBECUE SEASON“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)