Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (C6-0299/2006 - 2006/2018(BUD)) a opravný list č. 1/2007 (SEK(2006)0762) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007