Vec C-435/04: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation de Belgique rozsudkom zo dňa 6. októbra 2004 vo veci Sébastien Victor Leroy proti Ministère public