Písomná otázka E-1528/06 Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) Komisii. Prípadná výmena emisných kvót oxidov dusíka (NOX)