Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2005 z 15. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva č. 1 a medzinárodné účtovné štandardy č. 32 a 39 (Text s významom pre EHP)