Komisia/Fínsko Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. októbra 2006. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Fínskej republike. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2002/95/ES - Nebezpečné látky - Elektrické a elektronické zariadenia - Neprebratie v stanovenej lehote. # Vec C-152/06. TITJUR