Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. júla 2004 vo veci C-495/01: Komisia Európskych spoločenstiev proti Fínskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 77/388/EHS — DPH — Článok 11 A odsek 1 písm. a) — Daňový základ — Dotácia priamo spojená s cenou — Nariadenie (ES) č. 603/95 — Pomoci poskytnuté v sektore sušených krmív)