Rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2005 vo veci T-347/03, Eugénio Branco, Lda proti Komisii Európskych spoločenstiev (Európsky sociálny fond — Zníženie finančnej pomoci — Subdodávka — Nadobudnuté práva — Primeraná lehota)