Oznámenie vlády Maďarskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Text s významom pre EHP)