Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho 404. zasadnutí dňa 13. marca 2006 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.173 – Spoločný predaj mediálnych práv FA Premier League