Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. júla 2005 vo veci C-149/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti štátu — Režim rybolovných kvót — Rybolovné sezóny 1991 až 1996)