Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3697 — Symantec/Veritas)Text s významom pre EHP