Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. februára 2004. Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. februára 2004.#J. Slob proti Productschap Zuivel.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania College van Beroep voor het bedrijfsleven - Holandsko.#Dodatočný poplatok za mlieko.#Vec C-236/02.