Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4254 — Nordic Capital Fund VI/Dangaard) Text s významom pre EHP