Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúceho všeobecné pravidlá pre poskytovanie finančných príspevkov Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 2236/95 KOM(2004) 475 v konečnom znení – 2004/0154 (COD)