/* */

Stanovisko Poradného výboru pre reštriktívne praktiky a dominantné postavenia prijaté na jeho 408. zasadnutí dňa 28. apríla 2006 k návrhu rozhodnutia vo veci č. COMP/C.38.620 — Peroxid vodíka a perboritan