Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004 o vypustení určitých prevádzkarní zo zoznamu podnikov, ktorým bolo poskytnuté prechné obdobie v Poľsku [oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 1731]Text s významom pre EHP