Nariadenie Komisie (ES) č. 465/2005 z 22. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1663/95 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov záručnej sekcie EPUZF