Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k nasledujúcim návrhom: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 40/94, pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2062/94, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1592/2002, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a riaditeľov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1035/97, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1365/75 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa a zástupcu riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho nariadenia a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1360/90 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 02/93 o vytvorení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb, pokiaľ ide o funkčné obdobie riaditeľa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky KOM((2005) 190, konečné znenie – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD)