Návrh rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility v prospech pomoci pri obnove a rekonštrukcii krajín zasiahnutých cunami v súlade s bodom 24 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999