/* */

Rozhodnutie Komisie z 05/12/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3997 - SUN CAPITAL / SARA LEE) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)