Поправка на Споразумение от 22 януари 2020 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (Официален вестник на Европейския съюз C 32 I от 1 февруари 2020 г.)2020/C 42/07