Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4352 — Goldman Sachs/Matlinpatterson/Securlog) Text s významom pre EHP