Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4352 — Goldman Sachs/Matlinpatterson/Securlog) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ