Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7768 — Exor/PartnerRe) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)