2012/615/EU: Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2010