2012/615/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2010