Κρατική ενίσχυση – Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων 2021/C 82/09