Vec T-271/06: Žaloba podaná 2. októbra 2006 – Microsoft/Komisia