Vec T-56/05: Žaloba podaná dňa 8. februára 2005: Írsko proti Komisii Európskych spoločenstiev